Từ khoá: LINE GRAPHS

WRITING PRACTICE TASK 1 – LINE GRAPHS

Line graphs là dạng biểu đồ gồm một hoặc một số đường  biểu diễn sự thay đổi của một hoặc một số yếu tố nào...