“𝐓𝐲𝐩𝐞 𝐨𝐟” 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧 – dạng câu hỏi khá phổ biến trong IELTS Speaking

“𝐓𝐲𝐩𝐞 𝐨𝐟” 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧 – là một dạng câu hỏi khá phổ biến trong IELTS Speaking. Các câu hỏi thuộc dạng này có thể được hỏi như sau “Tell me about the different types of … ” Dưới đây, Home sẽ giới thiệu với các bạn cách trả lời dạng câu hỏi “𝐓𝐲𝐩𝐞 𝐎𝐟” sao cho thật chất, thật chuẩn để không bị mất điểm oan uổng trong dạng này nhé!

𝐕𝐢́ 𝐝𝐮̣: 𝐓𝐞𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐲𝐩𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐢𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲.

Khi gặp câu hỏi như thế này các bạn sẽ trả lời theo kiểu liệt kê như: “In my city there are many types of public transport, for example, buses, taxis motorcycle taxis, trains, planes, ferries and mini-buses.”

Note: Đừng trả lời như thế này nếu không muốn bị giám khảo đánh giá thấp nhé!

𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟏: Hãy bắt đầu câu trả lời một cách thật tự nhiên

– Well actually there’s quite a mixed variety of…

– Of course, you know there’s quite a wide range of…

– Sure, obviously there’s quite a wide range of…

– Of course, it goes without saying there’s quite an extensive diversity of…

– Ok, certainly there’s quite a diverse mixture of…

– To be honest with you there’s a fairly broad range of…

𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟐: Trả lời câu hỏi của giám khảo và giải thích lí do

– But I guess the most + adj … would probably be…

– However, I suppose the most + adj … could possibly be…

– Though I think the most + adj … would potentially be…

– Yet I imagine the most + adj … may well be…

– Still, I suspect that the most + adj … could perhaps be…

𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́: Nhớ paraphrase adj trong phần câu hỏi, tránh lặp lại adj này trong câu trả lời của mình nhé!

 Bổ sung thông tin/chứng cứ cho câu trả lời phía trước bằng những mẫu câu sau:

– The thing with buses is that…

– I assume buses are so + adj because…

– The point I want to add about buses is that…

– And what you have to realize with buses is that

– And the explanation for this could be that…

– And the basis of this is that…

Với câu hỏi nêu trên ta có:

𝘌𝘨. 𝘖𝘧 𝘤𝘰𝘶𝘳𝘴𝘦, 𝘪𝘵 𝘨𝘰𝘦𝘴 𝘸𝘪𝘵𝘩𝘰𝘶𝘵 𝘴𝘢𝘺𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦’𝘴 𝘲𝘶𝘪𝘵𝘦 𝘢 𝘮𝘪𝘹𝘦𝘥 𝘷𝘢𝘳𝘪𝘦𝘵𝘺 𝘰𝘧 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘪𝘯 𝘮𝘺 𝘤𝘪𝘵𝘺. 𝘛𝘩𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘐 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘬 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘰𝘴𝘵 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘰𝘯-𝘶𝘴𝘦𝘥 𝘸𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘯𝘵𝘪𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘣𝘦 𝘣𝘶𝘴𝘦𝘴. 𝘈𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘹𝘱𝘭𝘢𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘤𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘣𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘰 𝘤𝘩𝘦𝘢𝘱 𝘢𝘯𝘥 𝘳𝘦𝘭𝘪𝘢𝘣𝘭𝘦. 𝘐𝘯 𝘧𝘢𝘤𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘢𝘷𝘦𝘳𝘢𝘨𝘦 𝘣𝘶𝘴 𝘧𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘯 𝘮𝘺 𝘤𝘪𝘵𝘺 𝘪𝘴 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘰𝘯𝘦 𝘺𝘶𝘢𝘯 𝘧𝘰𝘳 𝘢 𝘴𝘪𝘯𝘨𝘭𝘦 𝘫𝘰𝘶𝘳𝘯𝘦𝘺.

𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝗿 (𝗮𝗱𝗷) => 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗼𝗻𝗹𝘆 (𝗮𝗱𝘃)

𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟑: Bổ sung ý kiến thứ 2 và giải thích

– Besides (buses), …

– As well as (buses), …

– In addition to (buses), …

– Another kind of (public transport) would be…

– Another form of (public transport) worth mentioning could be…

– A second variety of (public transport) would be something like…

– A subsequent category would be something like…

Sau đó, hãy thêm những chứng cứ chứng minh cho ý kiến này của ban:

– And the main characteristic of (taxis) is that …

– And the unique aspect of (taxis) is that …

– And the exceptional aspect with (taxis) is that …

𝘌𝘨. 𝘈𝘴 𝘸𝘦𝘭𝘭 𝘢𝘴 𝘣𝘶𝘴𝘦𝘴, 𝘢 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥 𝘷𝘢𝘳𝘪𝘦𝘵𝘺 𝘰𝘧 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘸𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘣𝘦 𝘴𝘰𝘮𝘦𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘵𝘢𝘹𝘪𝘴. 𝘈𝘯𝘥 𝘰𝘯𝘦 𝘦𝘹𝘤𝘦𝘱𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘢𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵 𝘰𝘧 (𝘵𝘢𝘹𝘪𝘴) 𝘪𝘴 𝘵𝘩𝘢𝘵  𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘢𝘳𝘦 𝘤𝘦𝘳𝘵𝘢𝘪𝘯𝘭𝘺 𝘲𝘶𝘪𝘤𝘬𝘦𝘴𝘵 𝘸𝘢𝘺 𝘵𝘰 𝘨𝘦𝘵 𝘢𝘳𝘰𝘶𝘯𝘥 𝘵𝘰𝘸𝘯. 𝘚𝘰 𝘰𝘧 𝘺𝘰𝘶’𝘳𝘦 𝘪𝘯 𝘩𝘶𝘳𝘳𝘺 𝘵𝘩𝘦𝘯 𝘵𝘢𝘹𝘪𝘴 𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘦𝘴𝘵 𝘣𝘦𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘦𝘴𝘵 𝘤𝘩𝘰𝘪𝘤𝘦).

𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟒: Hãy kết thúc câu trả lời bằng cách liệt kê những ý kiến bổ sung khác

– And of course there’s the usual things like…

– And obviously you can also find things like…

– Likewise, as might be expected, there are things like…

– And naturally, there are things like…

Tóm lại chúng ta sẽ có công thức trả lời mẫu cho dạng câu hỏi “Type of” này như sau:

“Of course, It goes without saying there’s quite an extensive diversity of (Topic). Still, I suspect that the most + “adj” could perhaps be (Type 1). And what you have to realize with (Type 1) is that … In fact/ so/ but/ because (Detail).

Another form of (Topic) worth mentioning could be (Type 2). And the main characteristic of (Type 2) is that (Detail) (+ linking word/ complex structure).

An naturally, there’s things like (Type 2 or 3 other types)”.

Trên đây là tips để bạn có thể trả lời các loại câu hỏi khá phổ biến trong IELTS Speaking . Muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin chi tiết vui lòng truy cập Home English 

--> TƯ VẤN HỌC IELTS TẠI ĐÂY.

                                                                                                                            Cre: Mat.Clark.IELTS.Speaking